Algemene voorwaarden / privacy / cookies

Algemene voorwaarden BO Vaping


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website bovaping.nl, op alle diensten die op de site beschikbaar zijn en op enige en alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die daaraan zijn gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing naast de Gebruiksvoorwaarden die op de website beschikbaar zijn. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent.
U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals onder meer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke gegevens over uzelf.
U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien (10) dagen te updaten in het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik


U verplicht zich om de diensten niet voor illegale doeleinden te gebruiken of in strijd met deze Algemene Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden of enige andere toepasselijke bepalingen.

Artikel 3 – Beperking/beëindiging

BO Vaping behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van BO Vaping. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt tot (a) inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

Artikel 4 – Account


Na het invullen van het registratieformulier op de website ontvangt u een wachtwoord en krijgt u een account toegewezen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account, en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden. U stemt ermee in (a) om BO Vaping onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit uw account. BO Vaping accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in BO Vaping schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen BO Vaping kunnen worden ingesteld ten gevolge van enig gebruik of misbruik van uw wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

Artikel 5 – Aanbiedingen / Overeenkomst


Alle aanbiedingen van de zijde van BO Vaping zijn pas bindend nadat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van BO Vaping waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd. U bent zich bewust van de technische stappen die leiden tot de bekrachtiging van de overeenkomst, of de overeenkomst zal worden gearchiveerd en toegankelijk is, en de talen waarin de overeenkomst kan zijn opgesteld. BO Vaping is niet verplicht u informatie te verschaffen met betrekking tot het bovenstaande voorafgaande aan de bekrachtiging van de overeenkomst.

Artikel 6 – Leverings- en verzendinformatie


Voor meer informatie over de verzendkosten en de levertijd, zie de informatiepagina over verzending
op onze site. De maximale levertijd bedraagt te allen tijde dertig dagen. Mocht BO Vaping niet in staat zijn het product of de producten binnen dertig dagen te leveren, dan zal BO Vaping u hiervan onmiddellijk schriftelijk (per e-mail, per fax of met de post) op de hoogte stellen, in welk geval u het recht heeft de overeenkomst op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving (per e-mail, per fax of met de post) aan BO Vaping. We zullen betalingen die door u zijn gedaan binnen dertig dagen terugstorten, zonder dat we enige andere of verdere aansprakelijkheid accepteren.

Artikel 7 – Risico tijdens transport


Tijdens het transport van het product of de producten draagt BO Vaping het risico van schade, diefstal of verlies tot een bedrag van €500,- boven dit bedrag kan er een aparte verzekering afgesloten worden. Een verzekering kunt u tijdens het bestelproces als keuze toevoegen.

Op het moment van levering van het product of de producten gaat dit risico op u over.

Mocht er tijdens het transport schade, diefstal of verlies optreden moet de ontvanger binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen dit melden bij BO Vaping per e-mail op info@bovaping.nl. Reclamaties 7 dagen na ontvangst van de goederen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8 – Bedenkperiode


Na ontvangst van de producten mag u de overeenkomst binnen zeven dagen opzeggen op voorwaarde dat de verzegelde fabrieksverpakking van de producten volledig intact is. U dient BO Vaping hier via e-mail over te informeren en de producten per onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retourtransport. In het geval dat betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal BO Vaping na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Artikel 9 – Garantie


Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan BO Vaping, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en de mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd. 
Indien BO Vaping van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren en/of de aankoopwaarde uit te keren middels een kortingscode. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van reparatie en/of onderzoekskosten zijn voor rekening van BO Vaping mits dit binnen de garantie valt. U heeft géén recht op verzendkosten vergoeding. 
De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van BO Vaping is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 9. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van BO Vaping voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

Onverminderd artikel 10 lid 1, is BO Vaping niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

U stemt er hierbij mee in om BO Vaping, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Bewijs


Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van BO Vaping als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan BO Vaping en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 12 – Douane


BO Vaping kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal BO Vaping u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 13 – Betaling


Meer informatie over verzendkosten en levertijd vindt u op de Check Out pagina op onze website. In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die BO Vaping hiervoor moet maken.

Artikel 14 – Diversen


BO Vaping behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven.
Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.  

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

 

BO Vaping

Vestigingsadres

Adres:
Postcode:
Plaats:

 

Westerstraat 189
1015 MA
Amsterdam

Contactgegevens

E-mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:
BTW-nummer:

 

info@bovaping.nl
06 11 11 71 09
34361593
NL8212373572B01

PRIVACY STATEMENT BO VAPING

Inleiding

BO Vaping neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@bovaping.nl.

Wie is BO Vaping?

BO Vaping is de vennootschap onder firma BO Vaping, kantoorhoudende te (1015 MA) Amsterdam aan Westerstraat 189, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34361593.

BO Vaping is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door BO Vaping de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BO Vaping jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BO Vaping persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BO Vaping voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BO Vaping worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Het bijhouden contactmoment met de klant om een betere service te kunnen verlenen.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Het bijhouden contactmoment met een potentiële werknemer om een betere service te kunnen verlenen.

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product, User ID, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 2 jaar

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 1 jaar

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
BO Vaping heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BO Vaping over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij BO Vaping. Je kunt verzoeken dat BO Vaping je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BO Vaping te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BO Vaping of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van BO Vaping te verkrijgen. BO Vaping zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BO Vaping je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BO Vaping

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@bovaping.nl. BO Vaping zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BO Vaping een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BO Vaping je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en BO Vaping
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat BO Vaping verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan BO Vaping gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BO Vaping ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van BO Vaping worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van BO Vaping worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit privacy statement gewijzigd worden?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met je klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BO Vaping je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@bovaping.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BO Vaping jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@bovaping.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIE STATEMENT

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan BO Vaping (hierna ook: “BO” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website https://bovaping.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt BO Vaping?

Functionele cookies

BO Vaping maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt BO Vaping gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan BO Vaping verstrekt. BO Vaping krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. BO Vaping maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:

  1. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.
  2. Je IP-adres wordt gedeeltelijk versleuteld.
Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan BO Vaping voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van BO Vaping van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar privacy@bovaping.nl.